Da li policija zna koliko je njihovih uposlenika uključeno u korupciju?

Policijska tijela raspolažu statističkim podacima o uključenosti policije u korupciju, ali je upitno koliko su ti podaci mjerodavni. 
 
S obzirom da su sve sfere vlasti zahvaćene korupcijom, ne čudi što policija nije izuzetak. Tim više što je  policija često u kontaktu sa građanima, i to puno više nego ostali segmenti vlasti. Međutim, da li sama policija zna koliko je njihovih uposlenika uključeno u koruptivna djela, koliko ih je za to procesuirano pred sudovima i koliko osuđeno? 
 
Centar za sigurnosne studije (CSS) proveo je istraživanje "Mapiranje kvaliteta statistika o korupciji u policiji u BiH” s ciljem da utvrdi da li u policiji postoje evidencije o uključenosti njihovih službenika u korupciju i koliko one daju realnu i jasnu sliku. Istraživanje se nije bavilo brojkama već samo kvalitetom evidencija i načinom na koji policije dođu do tih podataka. Ovo je prvo istraživanje zasnovano na evidencijama o policijskoj korupciji u BiH. Većina ranijih istraživanja u kojima se navodi da postoji visok stepen uključenosti policije u korupciju u BiH zasnovana je na iskustvima i percepciji građana ili iskustvima i perspektivi oštećenog. Nijedno od tih istraživanja nije se bavilo stvarnim i relevantnim statističkim podacima i kvalitetom  službenih evidencija o prisustvu korupcije u policiji.  
 
Sve policijske agencije u BiH imaju realnu potrebu da posjeduju sistematično uređene evidencije o uključenosti njihovih uposlenika u korupciju. Međutim, ti podaci nisu objedinjeni već se nalaze u nekoliko različitih evidencija ili samo kao podaci u pojedinačnim predmetima. Evidencije iz kojih se, donekle, može vidjeti prisustvo korupcije u policiji su evidencije o: pritužbama građana, unutrašnjim istragama, disciplinskim postupcima i analitički obrasci. Iako se forma, način i sadržaj ovih evidencija razlikuje od jedne do druge policijske agencije, sve one, ipak, pružaju donekle dobru osnovu za uvid u nivo prisustva korupcije u policiji. 
 
U pogledu relevantnosti, preporučena praksa je da se imaju podaci o broju pravosnažnih sudskih presuda za ova djela a koje su izrečene u odnosu na uposlenike policije. Iako policije rapolažu i ovim podacima, oni se nalaze u pojedinačnim predmetima i, nažalost, ne unose se u posebne i evidencije. Stoga, kad su u pitanju koruptivna djela koja su počlinili pripadnici policije, kod policijskih tijela možemo dobiti podatke o prijavama građana, broju internih instraga i disciplinskih postupaka za korupcitvna djela, kao i broju upućenih krivičnih prijava, ali ne i o broju podnesenih optužnica i praosnažnih presuda.
 
Autor:  za siguran.ba Alma Kovačević
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS